10+1 príkladov dobrej praxe v oblasti prevencie intolerancie, diskriminácie a skupinovej nenávisti v strednej a východnej Európe  

By March 15, 2021 News No Comments

Jedným z výsledkov projektu CEE Prevent Net, na ktorom spolupracuje 10 mimovládnych organizácií zo šiestich krajín – Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska a Slovenska – je zborník príkladov dobrej praxe v oblasti prevencie intolerancie, diskriminácie a skupinovej nenávisti. 

Zborník obsahuje príklady z praxe od ľudí a pre ľudí žijúcich v časti Európy, v ktorej sú liberálna demokracia, tolerancia, ľudské práva a občianska spoločnosť v súčasnosti vážne ohrozené. Zámerom zborníka je rozšíriť povedomie o týchto metodikách a prístupoch, a dostať ich do hlavného prúdu záujmu odbornej i laickej verejnosti, s dôrazom na širšiu stredo- a východoeurópsku perspektívu; zvlášť v situácii, keď sa táto perspektíva v rámci celoeurópskeho diskurzu o prevencii a sieťach spolupráce často
prehliada.Zborník je k dispozícii na stiahnutie v slovenskom a anglickom jazyku.