All posts by reach

10+1 príkladov dobrej praxe v oblasti prevencie intolerancie, diskriminácie a skupinovej nenávisti v strednej a východnej Európe  

By | News | No Comments

Jedným z výsledkov projektu CEE Prevent Net, na ktorom spolupracuje 10 mimovládnych organizácií zo šiestich krajín – Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska a Slovenska – je zborník príkladov dobrej praxe v oblasti prevencie intolerancie, diskriminácie a skupinovej nenávisti. 

Zborník obsahuje príklady z praxe od ľudí a pre ľudí žijúcich v časti Európy, v ktorej sú liberálna demokracia, tolerancia, ľudské práva a občianska spoločnosť v súčasnosti vážne ohrozené. Zámerom zborníka je rozšíriť povedomie o týchto metodikách a prístupoch, a dostať ich do hlavného prúdu záujmu odbornej i laickej verejnosti, s dôrazom na širšiu stredo- a východoeurópsku perspektívu; zvlášť v situácii, keď sa táto perspektíva v rámci celoeurópskeho diskurzu o prevencii a sieťach spolupráce často
prehliada.Zborník je k dispozícii na stiahnutie v slovenskom a anglickom jazyku.

Správa o skúsenostiach s advokáciou v oblasti deradikalizácie a prevencie extrémizmu na Slovensku

By | News | No Comments
Prinášame vám správu, ktorá sumarizuje kľúčové výsledky výskumu, ktorý sa zameral na skúsenosti slovenských aktivistov, komunitných pracovníkov, lektorov, expertov, pracovníkov štátnych inštitúcií a iných dôležitých aktérov, ktorí pracujú v oblasti deradikalizácie a prevencie extrémizmu.  Primárnou ambíciou výskumného projektu bolo poukázať na nesystematický a fragmentovaný prístup k advokačným stratégiám, ktorý sa ukázal v realizovaných rozhovoroch s kľúčovými aktérmi. Zároveň je našim zámerom týmto spôsobom naštartovať diskusiu o riešeniach, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu a zefektívneniu komunikácie, ale aj k hlbšej a systematickej kooperácii medzi štátnym a mimovládnym sektorom.
 
Správa je na stiahnutie TU.
 
Táto správa vznikla ako súčasť projektu „CEE Prevent Net – Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred“. Tento projekt bol podporený Programom práv, rovnosti a občianstva Európskej únie (2014 – 2020).  
 

Letná škola: fotoreport

By | Education, News, Projects | No Comments

O letnej škole

Tretí júnový týždeň sa v Penzióne Sidorovo v Ružomberku konala letná škola zameraná na ľudské práva a prevenciu pred extrémizmom. Letná škola bola určená predovšetkým pre sociálnych pracovníkov a pracovníkov s mládežou, ako aj ďalších expertov v oblasti vzdelávania. Zúčastnilo sa jej okolo 50 účastníkov a lektorov zo šiestich krajín EÚ (SK, CZ, HU, PL, BU, DE).

Letná škola bola finančne podporená z grantu EÚ v rámci projektu CEE Prevent Net, Active citizens fund a Vyšehradský fond.

 Skupina účastníkov letnej školy 

Zoznamovanie sa s témami

Letná škola začala vstupom dvoch medzinárodne uznávaných odborníkov, slovenskej sociologičky Oľgy Gyárfášovej z Univerzity Komenského a holandského odborníka na prácu s mládežou, Marca Boesa z rakúskej organizácie POYWE.

O. Gyárfášová hovorila o dátach a sociologických interpretáciách spoločenských javov akými sú skupinová nenávisť, diskriminácia a pravicový extrémizmus v strednej a východnej Európe. Marc Boes priniesol svoj pohľad z praxe na prácu s mládežou, aké sú jej princípy, perspektívy a výzvy.

Následne obaja experti viedli panelovú diskusiu, ktorú moderoval Oliver Kossack, projektový manažér projektu CEE Prevent Net z nemeckej organizácie Cultures Interactive.

Panelová diskusia: Oľga Gyárfášová, Oliver Kossack, Marc Boes

Praktické workshopy

Kľúčovou časťou programu boli praktické workshopy zamerané na zdieľanie odskúšaných metodík pri práci s mládežou. Workshopov bolo v ponuke šesť a každý účastník mal možnosť zúčastniť sa dvoch. V pondelok a utorok boli na výber nasledujúce tri workshopy.

(1) Lektorky z českej organizácie Ratolest viedli workshop s názvom „Stratégie asertívneho vyrovnávania sa a riadenie hnevu mladých ľudí“. Workshop sa zameriaval na to, ako prostredníctvom zážitkových a iných metód pracovať s hnevom, násilnými tendenciami a nenávisti u mladých ľudí. Aktivity sú zamerané na podporu seba-kontroly a alternatívnych stratégií zvládania hnevu a provokácií.

Zážitková aktivita počas workshopu lektoriek z Ratolest, Brno

(2) Slovenský lektor Andrej Návojský viedol workshop s názvom Romantické násilie podľa autobiografickej knihy amerického bývalého extrémistu Christiana Piccoliniho. S účastníkmi zdieľal rôzne praktické metodiky zamerané na uvedomovanie si vlastnej identity, predsudkov a dôvody a dopady pravicového násilného extrémizmu.

Workshop Andreja Návojského „Romantické násilie“

(3) Bulharský pracovník centra pre bezpečnosť na internete v Sofii Petar Kanchev predstavil ich program Cyber-skaut. Seminár bol zameraný na vzdelávanie žiakov základných škôl a nástrahách v online priestore a zdieľal s účastníkmi skúsenosti z bulharského rovesníckeho programu Cyber-skaut pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

Petar Kanchev z bulharského centra pre bezpečnosť na internete

Následne v stredu a štvrtok si účastníci mohli vybrať z ďalších možností.

(4) Dlhoročný odborník Janos Wagner z Partners Hungary Foundation viedol workshop o mediácii v školskom prostredí. Zameriaval sa na zvládanie konfliktných situácií, komunikáciu s dotknutými stranami a sprostredkoval svoje facilitátorské skúsenosti.

Janos Wagner z Partners Hungary Foundation

(5) Lektorky z bulharskej organizácie YMCA Dobrich viedli workshop na tému novinárske zručnosti pre mladých. Reagoval na súčasný svet (sociálnych) médií, v ktorom dnešní mladí ľudia žijú. Pomocou cvičení zameraných na vyskúšanie si role novinárov následne vedia lepšie reflektovať nástrahy mediálnej manipulácie.

Kita Boncheva z YMCA Dobrich vedie workshop na tému novinárske zručnosti pre mladých

(6) Organizácia cultures interactive z Berlína má bohatú prax v práci s mládežou a vytvorili výnimočný prístup založený na kombinovaní mládežníckych kultúr (napr. rap, graffiti, atď.) a občianskej výchovy. Na letnej škole túto metódu prezentovali lektori Marie Jäger a Malte Andresen.

Marie Jäger a Malte Andresen z cultures interactive

Okrem vopred určeného programu bol vo štvrtok vytvorený priestor na workshopy, ktoré si účastníci vyžiadali počas letnej školy. V rámci toho bloku koordinátorka letnej školy Tina Gažovičová viedla workshop kritického myslenia a Marie Jäger a Malte Andresen z Cultures Interactive viedli samostatný blok o národnostnej identite.

Tina Gažovičová viedla doplnkový workshop kritického myslenia

Advokácia

V piatok program zakončil príspevok Radky Vicenovej z REACH Institute o dôležitosti spolupráce rôznych aktérov pri systéme výchovy k ľudským právam a prevencii extrémizmu a hovorilo sa o možnostiach advokácie v jednotlivých krajinách.

Radka Vicenová z REACH Institute

Tejto téme sme sa zástupcovia všetkých organizácií CEE Prevent Net intenzívne venovali aj na projektovom stretnutí, ktoré sa konalo 18.-19. júla v Bratislave. Tohto stretnutia sa zúčastnil a tému konzultoval aj nemecký odborník na advokáciu v oblasti prevencie extrémizmu Harald Weilnböck.

Na letnej škole sa za Slovensko zúčastnila aj predstaviteľka organizácie Mládež ulice, ktorá je zapojená v procese prípravy novej koncepcie boja proti extrémizmu od roku 2020. Závery letnej školy boli komunikované aj Michalovi Vašečkovi, predsedovi pracovnej skupiny pre tvorbu pripravovanej koncepcie, ktorá vznikla pri Výbore pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre predchádzanie a elimináciu rasizmu (VRAX). 

Letná škola slúžila aj ako nástroj komunikovanie témy verejnosti. Letnú školu navštívil novinár Andrej Barát z denníka Pravda a následne vo víkendovej prílohe vyšiel rozhovor s koordinátorkou Tinou Gažovičovou o dôležitosti sociálnej práce s mládežou ako nástroj prevencie extrémizmu.

V piatok 21. júna letnú školu navštívila reportérka Jana Grajciarová z RTVS – Radio Regina Stred a nahrala dva live vstupy do ranného vysielania s organizátormi aj účastníkmi letnej školy.

Zároveň na letnej škole vzniklo video filmárky Terezy Matkuliakovej, ktoré je dostupné pre verejnosť tu.

Doplnkový program

Okrem hlavných prednášok a workshopov program obsahoval aj aktivity zamerané na vzájomné spoznávanie sa a výmenu skúseností. Tieto aktivity mnohí účastníci hodnotili obzvlášť pozitívne, lebo okrem lektorov sa učili a aj od seba navzájom.

Ice-breaking aktivita

Lukáš Zorád z PDCS viedol Open Space

Súčasťou letnej školy boli aj doplnkové aktivity: koncert slovenských hudobníkov Duo Julia a Peter, filmový večer s premietaním francúzskeho filmu zo školského prostredia Entre les murs, peší výlet záujemcov do Vlkolínca ako aj opekanie a posedenie pri ohni.    

Hudobné Duo Julia a Peter    

Opekanie  

Celý fotoreport si môžete prečítať aj tu.

Základné informácie:

Hlavný partner projektu CEE Prevent Net:

cultures interactive e.V., Nemecko

Hlavný organizátor letnej školy:

REACH Institute,  Slovensko

Vedľajší organizátori:

PDCS, Slovensko                                                      Centrum komunitného organizovania,  Slovensko

                  

 

Kontakt:

www.ceepreventnet.eu

http://cultures-interactive.de/en/

http://reach-institute.org


Projekt ”Medzinárodná letná škola na podporu vzdelávania k občianskym a ľudským právam“ (T7-2019-001) je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Video z letnej školy

By | Education, News | No Comments

CEE Prevent Net Summerschool

Take a look at the CEE Prevent Net Summer school for youth workers and educators on Preventing Group Hatred and Discrimination. In June we hosted this group of great people from six EU countries to learn and share: Pozrite sa na atmosféru počas CEE Prevent Net letnej školy pre pracovníkov s mládežou. V júni sme mali možnosť privítať na Slovensku túto skupinu skvelých ľudí zo šiestich krajín EÚ a spoločne sa učiť a zdieľať:

Uverejnil používateľ REACH Institute Streda 31. júla 2019

Call for participants

By | News | No Comments

Pracujete s mládežou?
Zaujíma vás, ako predchádzať radikalizácii mladých ľudí a ako ich viesť k rešpektovaniu ľudských práv?
Otvárame prihlasovanie na medzinárodnú letnú školu zameranú na prevenciu mládeže voči extrémizmu
a diskriminácii.

Read More