Letná škola v Ružomberku

By June 28, 2019 Projects No Comments

Ako učiť 11-ročných žiakov o bezpečnosti na internete a urobiť z nich cyber-skautov?
Ako viesť mediácie v školskom prostredí?
Ako sa vžiť do topánok príslušníkov menšín?
Týmto, a mnohým ďalším otázkam sme sa venovali na medzinárodnej letnej škole #CEEPreventNet, ktorá sa celý minulý týždeň konala v Ružomberku. Stretli sa tu pracovníci s mládežou a odborníci zo šiestich krajín strednej a východnej Európy, aby spoločne hľadali cesty ako viesť mladých ľudí k rešpektu k ľudským právam a ako predchádzať radikalizácii mládeže.

How to teach 11-year-old pupils about Internet safety and make them Cyberscouts?
How to conduct mediation in a school environment?
How to put yourself in the shoes of members of minorities?
We have devoted ourselves to these and many other issues at the international summer school #CEEPreventNet , which has been held last week in Ružomberok, Slovakia. Youth workers and experts from six Central and Eastern European countries have met together to look for ways on how to guide young people to respect for human rights and to prevent youth radicalization.


We thank to all our partners: cultures interactive (DE), PDCS (SK), CKO – Centrum komunitného organizovania (SK), Partners Hungary Alapítvány (HU), Ratolest Brno (CZ), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (PL) and YMCA Dobrich (BU) ,
and a big thank you to our donors, without none if this would have been possible/ a ďakujeme našim sponzorom, ktorí to všetko umožnili: European Commission, International Visegrad Fund a Active Citizens Fund – Slovakia
For the photos thanks to Andrej Barat and Tereza Matkuliakova