CEE Prevent Net

By February 27, 2019 News No Comments

We are pleased to announce the new project cooperation. Read more about the CEE Prevent Net project.


CEE Prevent Net is built on successful experience from previous cooperation in the field of prevention and deradicalization, that REACH Institute has been part of since 2015 and that has been led by German organization Cultures Interactive. This long-term initiative, launched  back in 2015 under the label “European Fair Skills”, is among other things focused on capacity building and comprehensive networking of the main actors in the field of the fight against extremism and radicalization in six participating countries at both national as well as regional/local levels (in addition to Slovakia, the project involves the Czech Republic, Poland, Hungary, Bulgaria and Germany). The project reacts to the rise of the public support for extremist and anti-establishment forces in the Europe, closely intertwined with deeply ingrained racism, xenophobia, sexism, homo- and transphobia, anti-gypsyism and other forms of intolerance, discrimination and group hatred are across the continent.

The recent increase of public visibility of group hatred and intolerance, esp. in the form of right-wing populism, has clearly demonstrated that intolerance and group hatred is not only driven by cognitive decisions and rational arguments but to a large extent by affective appeals and emotional worldviews. This pose a difficult challenge for those who try to promote human rights and democracy and prevent right-wing populism with its constitutive elements of racism and other forms of intolerance as they often fail to recognize and respond to the affective components.

To design sustainable strategies for prevention requires that different stakeholders are involved and collaborate, including first-line practitioners, NGOs/CSOs, authorities, policymakers, the media, etc. – and this collaboration is best organized as a bottom-up process, firmly embedded in the social field and owned by those who work there.

Based on the outlined situation, the primary objectives of the project are as follows:

  • capacity building among prevention practitioners who work with young people, esp. in the fields of social/youth work and education, by means of exchanging good practices which originate from and are particularly suitable to the CEE region;
  • raising awareness, creating a platform of dialogue and mustering support from politicians, authorities, community leaders, religious groups, police, NGOs/CSOs, schools and school boards, prison/probation services, health care services, media, and other stakeholders on the local as well as national and international level;
  • research and employment of targeted communication and advocacy strategies which effectively reach out to more unlikely allies of prevention and resilience building;
  • raising awareness of CEE issues and approaches in the international prevention networks.

Projekt CEE Prevent Net nadväzuje na predchádzajúcu úspešnú medzinárodnú spoluprácu v oblasti prevencie a deradikalizácie, ktorej je REACH Inštitút súčasťou od roku 2015 a ktorá je koordinovaná nemeckou organizáciou Cultures Interactive. Táto dlhodobá iniciatíva, predtým známa ako „European Fair Skills“ sa okrem iného zameriava na zvyšovanie kapacít a komplexné zosieťovanie hlavných aktérov v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii v šiestich participujúcich krajinách na rôznych úrovniach (okrem Slovenska je to Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko a Nemecko).

Projekt je reakciou na nárast verejnej podpory pre extrémistické a antisystémové sily v Európe, čo úzko súvisí s hlboko zakoreneným rasizmom, xenofóbiou, sexizmom, homo-a transfóbiou, antigypsizmom a inými formami intolerancie, diskriminácie a skupinovej nenávisti naprieč celým kontinentom. Navyše, neustále zvyšovanie verejnej viditeľnosti skupín propagujúcich skupinovú nenávisť a neznášanlivosť, najmä vo forme pravicového populizmu, jednoznačne preukazuje, že netolerancia a skupinová nenávisť nie sú poháňané výlučne kognitívnymi rozhodnutiami a racionálnymi argumentmi, ale vo veľkej miere sú podporované prostredníctvom emócií. To predstavuje náročnú výzvu pre tých, ktorí sa snažia presadzovať ľudské práva a demokraciu a zabrániť silnejúcemu pravicovému populizmu vrátane jeho konštitutívnych prvkov rasizmu a iných foriem intolerancie, keďže často nedokážu reagovať na takéto stratégie založené na emóciách.

Do procesu formulovania dlhodobo udržateľných stratégií prevencie je preto potrebné zapojiť čo najširšie spektrum zainteresovaných aktérov, rovnako ako je potrebné posilniť spoluprácu naprieč Európou. To zahŕňa primárne terénnych sociálnych pracovníkov, mimovládne organizácie, štátne orgány, tvorcov politík, médiá atď. Takáto spolupráca je však udržateľná vtedy, ak je organizovaná zdola nahor, a zároveň pevne zakotvená v sociálnej oblasti a spolu-formulovaná tými, ktorí priamo v teréne pracujú.

Vychádzajúc z uvedených predpokladov, medzi primárne ciele projektu patrí predovšetkým:

  • budovanie kapacít medzi sociálnymi pracovníkmi v oblasti prevencie prostredníctvom výmeny príkladov dobrej praxe, ktoré boli formulované a otestované v regióne SVE, s ohľadom na alarmujúci trend zvyšovania neznášanlivosti medzi mladými ľuďmi v tomto regióne;
  • posilňovanie podpory pre udržateľné stratégie prevencie a spoluprácu na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, zvyšovanie informovanosti, vytvorenie platformy pre dialóg a podporu od politikov, štátnych autorít, predstaviteľov komunít, náboženských skupín, polície, mimovládnych organizácií, škôl, médiá a iné zainteresované strany miestnej, ako aj na národnej a medzinárodnej úrovni;
  • výskum a formulovanie odporúčaní pre využívanie cielených komunikačných a advokačných stratégií komunikácie pre zainteresované strany a aktérov multiplikačných aktivít;
  • zvyšovanie povedomia o prevenčných stratégiách v strednej a východnej Európe a o možnostiach medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.