Správa o skúsenostiach s advokáciou v oblasti deradikalizácie a prevencie extrémizmu na Slovensku

By December 13, 2020 News No Comments
Prinášame vám správu, ktorá sumarizuje kľúčové výsledky výskumu, ktorý sa zameral na skúsenosti slovenských aktivistov, komunitných pracovníkov, lektorov, expertov, pracovníkov štátnych inštitúcií a iných dôležitých aktérov, ktorí pracujú v oblasti deradikalizácie a prevencie extrémizmu.  Primárnou ambíciou výskumného projektu bolo poukázať na nesystematický a fragmentovaný prístup k advokačným stratégiám, ktorý sa ukázal v realizovaných rozhovoroch s kľúčovými aktérmi. Zároveň je našim zámerom týmto spôsobom naštartovať diskusiu o riešeniach, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu a zefektívneniu komunikácie, ale aj k hlbšej a systematickej kooperácii medzi štátnym a mimovládnym sektorom.
 
Správa je na stiahnutie TU.
 
Táto správa vznikla ako súčasť projektu „CEE Prevent Net – Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred“. Tento projekt bol podporený Programom práv, rovnosti a občianstva Európskej únie (2014 – 2020).